Dr. R.Sadeghi یکشنبه 11 تیر 1396 01:49 ب.ظ نظرات ()
رساله دکتری با عنوان ارائه الگوی انواع استراتژیهای ارزیابی عملكرد برای سازمانهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

مطالعات انجام شده در مورد استراتژی­های مربوط به ارزیابی عملکرد، نشان می­دهد که الگوی جامع ارزیابی عملکرد برای سازمان­های نظارتی در ایران وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی انواع استراتژی­های ارزیابی عملكرد برای سازمان­های نظارتی جمهوری اسلامی ایران است. در این تحقیق از روش تحقیق تلفیقی استفاده شد. بنابراین از روش تئوری مبنایی در مرحله کیفی و پس از آن برای تایید یافته ها از روش معادلات ساختاری بهره گرفته شد. در مرحله کیفی پژوهش با توجه به گونه های استراتژی ارزیابی عملکرد سازمانی به دست آمده(انسان محور، فرآیند محور، نتیجه محور و بستر محور) در قسمت استراتژی ها(کد گذاری محوری)، چندین گزاره نظری در این زمینه ارائه شد. پس از فرضیه سازی بر اساس تئوری ارائه شده، نوبت به آزمون فرضیات مورد نظر در جامعه مورد بررسی بود. ابتدا به منظور تایید و نهایی سازی مدل مفهومی تحقیق حاصل از روش تئوری بنیادی قبل از اجرای آن به صورت پیمایش به تحلیل عاملی تاییدی مدل های اندازه گیری پرداخته و سپس به منظور بررسی روابط میان متغیرها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده ‌گردید. در فاز كیفی مهمترین یافته ارائه الگویی جامع برای تعیین استراتژی های ارزیابی عملکرد می باشد كه از دل داده های استخراج شده از مصاحبه های عمیق بدست آمد..

لینک پرداخت:
https://zarinp.al/123507

پس از پرداخت شماره پیگیری و نام محصول را به آی دی تلگرام زیر ارسال نموده تا فایل به شما ارسال شود
@darhamkalaa